Arolwg Lles Gogledd Powys 2019

Closed 15 Sep 2019

Opened 31 Jul 2019

Overview

North Powys Wellbeing logo

 

Dan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, rydym yn gweithio gyda’n gilydd i fanteisio ar gyfle euraidd i drawsnewid gwasanaethau yng ngogledd Powys.  Ein huchelgais yw gwella gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel newydd o ofal a nodir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal a gafodd ei gymeradwyo ym mis Ebrill 2018.

Ym mis Mai 2019, derbyniodd y Bartneriaeth hon £2.5m o Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng ngogledd Powys i’n helpu ni weithio ar ein huchelgeisiau.

Bydd y model newydd yn canolbwyntio ar dri maes:

Y Cartref

Mae yna gonsensws cryf yn genedlaethol a rhyngwladol y dylwn wella gofal yn agos i’r cartref.  Yn allweddol i hyn fydd technoleg ddigidol a’r gweithlu.  Gall technoleg sicrhau mynediad at gyngor a barn arbenigol o bell, a thrwy delemetreg a dyfeisiau i’w gwisgo, gall helpu pobl i fyw’n ddiogel ac annibynnol am hirach yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.  Hefyd, gall gwasanaethau hyblyg, uwch a hwylus yn y gymuned helpu pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain yn hirach.

Gweithio yn y gymdogaeth / Canolfannau Lles Cymunedol

Bydd Canolfannau Lles Cymunedol yn cynnig rhywle y bydd gwahanol bartneriaid lleol mewn cymdogaeth yn gallu dod at ei gilydd a mynd i’r afael â’r materion sy’n bwysig iddyn nhw.   Bydd Canolfannau Lles Cymunedol yn gallu cynnig gwasanaethau i’r gymuned, ond hefyd gan y gymuned.

Canolfan Ranbarthol Wledig

Bydd y Ganolfan Ranbarthol Wledig yn cysylltu â Chanolfannau Lles Cymunedol ac o bosibl, â phobl yn eu cartrefi.  Bydd yn rhoi cyfle i ni ddarparu mwy o wasanaethau’n lleol ym Mhowys sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnig tu allan i Bowys.  Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gofal cyn ac ar ôl triniaeth, triniaethau ar gleifion allanol, diagnosteg, cleifion allanol a gwasanaethau adsefydlu.

Bydd y Ganolfan Ranbarthol Wledig a’r Ganolfan Lles Gymunedol yn rhan o Gampws Lles aml-asiantaeth sy’n pontio’r cenedlaethau.  Bydd hefyd yn cynnwys darpariaeth addysg gynradd a llety ategol, gyda chysylltiadau â hamdden a mannau gwyrdd yn yr awyr agored.  Y safle a ffafrir i’r campws yw yng nghanol Y Drenewydd sydd ar hyn o bryd yn safle i ddarpariaeth iechyd, gwasanaethau eraill y cyngor a dwy ysgol.

Yr arolwg hwn

Nod yr arolwg yw gweld beth sydd bwysicaf i’r rhan fwyaf o bobl Gogledd Powys o ran edrych ar ôl eu hiechyd a lles.   Sut mae pobl yn edrych ar ôl eu ffitrwydd – yn gorfforol ac yn feddyliol – a beth sy’n bwysig o ran ansawdd bywyd da?

Gyda’ch adborth chi, byddwn yn gallu cynllunio ein gwasanaethau yn yr ardal er mwyn ateb anghenion pobl gogledd Powys.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Trigolion Powys

Interests

  • gofal preswyl, byw'n annibynnol, gofalu, anableddau
  • Cymraeg