Arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru - Care Inspectorate Wales survey

Closed 11 Sep 2020

Opened 1 Sep 2020

Overview

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnal ymweliad monitro gyda Gwasanaethau Oedolion a Phlant ym Mhowys yn ystod yr wythnos yn dechrau 14 Medi 2020.

Os ydych yn derbyn gwasanaeth gofal cymdeithasol a chymorth gan Gyngor Sir Powys ac os hoffech ddweud wrth Arolygiaeth Gofal Cymru am eich profiadau o'r gwasanaethau hyn, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn eich trosglwyddo i holiadur byr ar eu gwefan. Mae 10 cwestiwn yn yr holiadur ac ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i'w lenwi a bydd eich ymateb yn ddienw. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael unrhyw anawsterau technegol wrth fynd at yr holiadur neu wrth ei anfon, neu os hoffech ofyn am gopi papur ohono, cysylltwch â CIWLocalAuthority@gov.cymru neu ffoniwch 0300 7900 126.

--------

Care Inspectorate Wales (CIW) are undertaking a monitoring visit with Adult and Children’s Services in Powys during the week commencing 14th September 2020. 

If you receive a care and support services from Powys County Council and would like to tell CIW about your experiences of these services, please click on the link below which will take you to a short questionnaire on their website.  The questionnaire has 10 questions which should take no more than 15 minutes to complete and your response will be anonymous. 

If you have any questions or experience any technical difficulties accessing or submitting the questionnaire, or would like to request a hard-copy of it, please contact CIWLocalAuthority@gov.wales or telephone 0300 7900 126.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Service Users

Interests

  • Residential care, independent living, caring, disabilities
  • gofal preswyl, byw'n annibynnol, gofalu, anableddau
  • fostering, adoption, looked after children, care leavers
  • maethu, mabwysiadu, plant sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal