Find Consultations

 • Arolwg Adborth Prosiect Parc y Llyn 2020

  Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod. Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau... More
  Closed 30 April 2020
 • Lake Park Project Feedback Survey 2020

  Powys County Council received a £50k grant, from the Welsh Government’s Landfill Disposal Tax Community Scheme, administered by the Wales Council for Voluntary Action, to improve facilities in the lake area of Llandrindod Wells. Works have included replacing fishing platforms,... More
  Closed 30 April 2020
 • Golwg y Bannau/Camlas - Stakeholder survey

  We'd like to hear your views on the services we provide at Golwg y Bannau and Camlas. Your answers will help us ensure that the services we provide to children are the best possible. More
  Closed 2 March 2020
 • Trawsnewid Addysg ym Mhowys

  Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a... More
  Closed 24 February 2020
 • Transforming Education in Powys

  Powys County Council is currently developing its vision for education in Powys. Following engagement carried out in the autumn term with a number of stakeholders, including headteachers, governors, school staff, county councillors, Schools Service staff and town and... More
  Closed 24 February 2020
 • ALN Parent Carer Forum Survey

  Are you a parent / carer of a child or young person with special educational needs (SEN) / additional learning needs (ALN). If so, we would like you views about the Powys ALN Parent Carer Forum: More
  Closed 23 February 2020
 • Holiadur Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY

  Ydych chi’n rhiant / yn ofalwr i blentyn neu unigolyn ifanc ag anghenion addysg arbennig (AAA) / anghenion dysgu ychwanegol (ADY)? Os felly, hoffem ni gael eich barn ar Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys: More
  Closed 23 February 2020
 • Arolwg ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2020

  Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau na fydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy’n ceisio cael gwasanaeth gan y cyngor, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, anabledd, crefydd, cenedligrwydd, ethnigrwydd ayb. Mae’r ddeddfwriaeth yn rhestru naw... More
  Closed 9 February 2020
 • Draft Equality Objectives Survey 2020

  Under legislation called the Equality Act 2010 all local authorities are tasked with working to ensure that no one is discriminated again when trying to access a council service irrespective of their age, gender, disability, religion, nationality, ethnicity etc.. The legilsation lists nine... More
  Closed 9 February 2020
 • Online Survey - A ‘draft’ Model of Care for north Powys

  During the summer of 2019, we came out to meet with residents and professionals across North Powys to learn more about what keeps you or your family safe and well in your home and community, your wider area, and out of county health and care services today. In addition, we also asked you what... More
  Closed 19 January 2020
 • Model o Ofal 'drafft' ar gyfer gogledd Powys

  Yn ystod haf 2019, buom allan yn cwrdd â thrigolion a gweithwyr proffesiynol ar draws Gogledd Powys i glywed rhagor am yr hyn sy'n eich cadw chi neu eich teulu'n ddiogel ac yn iach yn eich cartref a'ch gymuned, eich ardal ehangach, a gwasanaethau iechyd a gofal y tu allan i'r sir ar hyn o... More
  Closed 19 January 2020
 • Future Aspirations

  We would like to find out a little bit about what you think about working when you are older, as well as any jobs that you might be interested in finding out more about. More
  Closed 29 November 2019
 • Cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green a Ysgol Iau Hafren

  Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar y cynigion canlynol yng nghyswllt Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren: Cau Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren Agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i blant 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol... More
  Closed 7 November 2019
 • Amalgamation of Ladywell Green Infants and Hafren C.P. Junior School

  Powys County Council is consulting on the following proposals relating to education in Newtown: To close Ladywell Green Infants School and Hafren C.P. Junior School To establish a new English-medium primary school for pupils aged 4-11 on the current sites of... More
  Closed 7 November 2019
 • Library User Survey for children and young people aged 7 – 11 years

  We would like to know what you think about how using this library helps you at home and at school. If you do not have an answer, please leave the question blank. If you do not understand a question, please do ask the library staff. More
  Closed 20 October 2019
 • Library User Survey for Children and young people aged 11 - 16 years

  We would like to know what you think about how using this library helps you at home and at school. If you do not have an answer, please leave the question blank. If you do not understand a question, please do ask the library staff. More
  Closed 20 October 2019
 • Arolwg Defnyddwyr Llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc rhwng 7 -11 oed

  Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. More
  Closed 20 October 2019
 • Arolwg Defnyddwyr Llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc rhwng 11 – 16 oed

  Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. More
  Closed 20 October 2019
 • North Powys Wellbeing Survey 2019

  Under the Powys Regional Partnership Board (PRPB) we are working together to take forward a once in a generation opportunity to transform services in north Powys. We have a high level of ambition to improve health and wellbeing services through a new model of care as set out in... More
  Closed 15 September 2019
 • Arolwg Lles Gogledd Powys 2019

  Dan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, rydym yn gweithio gyda’n gilydd i fanteisio ar gyfle euraidd i drawsnewid gwasanaethau yng ngogledd Powys. Ein huchelgais yw gwella gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel newydd o ofal a nodir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal a gafodd ei... More
  Closed 15 September 2019
 • Cynigion Rheoli Afon Gwy

  Yn ddiweddar, ymgynghorydd y Cyngor ar 11 opsiwn rheoli ymarferol gwahanol mewn perthynas â lansio canŵs o gomin Glas-y-Bont Uchaf, Y Clas-ar-Wy i'r Afon Gwy. Mae angen gwaith rheoli fel bod y canŵs sy'n cael eu lansio yn cael eu cydbwyso'n gynaliadwy gyda gweithgareddau eraill ar yr... More
  Closed 30 June 2019
 • River Wye Management Proposal

  The Council recently consulted on 11 different practical management options, in relation to the launching of canoes from Upper Glas-y-Bont common, Glasbury onto the River Wye. Management is needed to allow for canoe launching that is sustainably balanced with other river-based activities,... More
  Closed 30 June 2019
22 results. Page 1 of 1