Find Consultations

 • Arolwg i’r Byddar/Trwm eu Clyw

  Rydym yn dymuno gwybod beth yw eich barn ar y gwasanaeth a ddarparwn a lle y gallwn wella. Fe fyddem wrth ein boddau petaech yn gallu cymryd rhan! Gallwch wylio fideo Iaith Arwyddion Prydeinig sy’n cynnwys y cwestiynau. Ar ôl... More
  Opened 20 October 2020
 • Deaf - Hard of Hearing Survey

  We wish to find out your thoughts on the services we provide and where we could improve. We would love it if you were able to take part! If you use BSL, you can watch the video above which sets out the questions. Once you've watched it you can... More
  Opened 19 October 2020
 • Digital Research Questionnaire 2020

  We are conducting a research study in Powys and are particularly looking for the views of the following people: Those who volunteer providing home support in Powys or are thinking about providing home support. Care providers or those who are thinking of starting... More
  Opened 14 October 2020
 • Holiadur Ymchwil Digidol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol: Y rheiny sy’n gwirfoddoli i ddarparu cymorth yn y cartref, neu’n ystyried darparu cymorth yn y cartref ym Mhowys. Darparwyr gofal neu’r rheiny sy’n meddwl am ddechrau’u... More
  Opened 14 October 2020
 • Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi. Hoffem ni ddarganfod beth sy’n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy’n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i’w goresgyn. ... More
  Opened 14 October 2020
 • Digital Research Questionnaire - Voluntary Organisations 2020

  We are conducting a research study in Powys and are particularly looking for the views of Voluntary Organisations helping older people in their homes. We would like to find out what motivates you, what barriers you are experiencing, if any, and if Digital Solutions could help... More
  Opened 14 October 2020
 • Establishment of a new all-age school in Llanfair Caereinion

  Powys County Council is consulting on proposals to establish a new all-age school for pupils aged 4-18 in Llanfair Caereinion. The proposals are as follows: To close Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High School To establish a new bilingual... More
  Opened 13 October 2020
 • Sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion

  Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion canlynol yn gysylltiedig ag addysg yn Llanfair Caereinion: Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion Sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar... More
  Opened 13 October 2020
 • Active Travel Consultation 2020

  The Active Travel (Wales) Act 2013 aims to make Wales a walking and cycling nation. To achieve this the legislation is placing a duty on local councils to identify, improve and promote designated "active travel routes" within any town that has a population of over 2000 residents. Eleven Powys... More
  Opened 5 October 2020
 • Ymgynghori ar Deithio Llesol 2020

  Bwriad Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw annog pobl Cymru i gerdded a seiclo. I wireddu hyn, mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswydd ar gynghorau lleol i enwi, gwella a hyrwyddo “llwybrau teithio llesol penodol” mewn unrhyw dref sydd â phoblogaeth o dros 2000 o drigolion. Mae’r... More
  Opened 5 October 2020
 • Council Tax Premium on Long-term Empty Properties

  Regulations allow for a 100% Council Tax premium to be charged on long-term empty properties resulting in a total charge of 200%. (A long-term empty property is one that is unfurnished and unoccupied for a period exceeding one year.) On 9 th March 2016, Members resolved... More
  Opened 18 September 2020
 • Premiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor

  Yn ôl y rheolau, mae modd codi premiwm o 100% ar dreth y cyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor gan arwain at gyfanswm o 200%. (Eiddo gwag hirdymor yw eiddo sydd heb ddodrefn ac wedi bod yn wag ers dros flwyddyn.) Ar 9 Mawrth 2016, cytunodd Aelodau i gyflwyno premiwm o 50% ar Dreth y... More
  Opened 18 September 2020
 • Arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru - Care Inspectorate Wales survey

  Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnal ymweliad monitro gyda Gwasanaethau Oedolion a Phlant ym Mhowys yn ystod yr wythnos yn dechrau 14 Medi 2020. Os ydych yn derbyn gwasanaeth gofal cymdeithasol a chymorth gan Gyngor Sir Powys ac os hoffech ddweud wrth Arolygiaeth Gofal Cymru am eich... More
  Closed 11 September 2020
 • Home to School/College Transport Policy

  The Learner Travel (Wales) Measure 2008 states that all local authorities have a duty to transport learners to their nearest suitable school if they meet the qualifying distance criteria. The Council’s current Home to School Transport Policy was approved in 2018, however since its... More
  Closed 27 July 2020
 • Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg

  Mae’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi bod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gludo dysgwyr i’w hysgol addas agosaf os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster o ran pellter. Cafodd Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg presennol y Cyngor ei gymeradwyo yn... More
  Closed 27 July 2020
 • The future of Special Educational/Additional Learning Needs in Powys

  On the 23 rd June 2020, the Council’s Cabinet approved carrying out engagement on a draft vision for SEN/ALN provision in Powys. The engagement will end on 22 nd July 2020. You can view the draft document below: The future of Special Educational/Additional Learning... More
  Closed 22 July 2020
 • Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhowys

  Ar 23 Mehefin 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymeradwyo ymgysylltu ar weledigaeth drafft ar gyfer darpariaeth AAA/ADY ym Mhowys. Bydd yr ymgyslltu yn dod i ben ar 22 Gorffennaf 2020. Gallwch weld y ddogfen ddrafft isod: Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig / Anghenion... More
  Closed 22 July 2020
 • Powys COVID-19 Business Survey 2020

  Powys County Council is keen to know what effect the coronavirus is having on your business and what support you might need now and in the future. We are working closely with the Welsh Government to support businesses through this difficult time. We will use your feedback in our... More
  Closed 12 July 2020
 • Arolwg Busnes COVID-19 Powys 2020

  Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i wybod pa effaith y mae’r coronafeirws yn ei gael ar eich busnes a pha gefnogaeth sydd ei angen arnoch nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i helpu busnesau trwy’r cyfnod anodd hwn. Byddwn yn defnyddio eich sylwadau wrth... More
  Closed 12 July 2020
 • Arolwg Adborth Prosiect Parc y Llyn 2020

  Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod. Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau... More
  Closed 30 April 2020
 • Lake Park Project Feedback Survey 2020

  Powys County Council received a £50k grant, from the Welsh Government’s Landfill Disposal Tax Community Scheme, administered by the Wales Council for Voluntary Action, to improve facilities in the lake area of Llandrindod Wells. Works have included replacing fishing platforms,... More
  Closed 30 April 2020
 • Golwg y Bannau/Camlas - Stakeholder survey

  We'd like to hear your views on the services we provide at Golwg y Bannau and Camlas. Your answers will help us ensure that the services we provide to children are the best possible. More
  Closed 2 March 2020
 • Trawsnewid Addysg ym Mhowys

  Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a... More
  Closed 24 February 2020
 • Transforming Education in Powys

  Powys County Council is currently developing its vision for education in Powys. Following engagement carried out in the autumn term with a number of stakeholders, including headteachers, governors, school staff, county councillors, Schools Service staff and town and... More
  Closed 24 February 2020
 • ALN Parent Carer Forum Survey

  Are you a parent / carer of a child or young person with special educational needs (SEN) / additional learning needs (ALN). If so, we would like you views about the Powys ALN Parent Carer Forum: More
  Closed 23 February 2020
 • Holiadur Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY

  Ydych chi’n rhiant / yn ofalwr i blentyn neu unigolyn ifanc ag anghenion addysg arbennig (AAA) / anghenion dysgu ychwanegol (ADY)? Os felly, hoffem ni gael eich barn ar Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys: More
  Closed 23 February 2020
 • Arolwg ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2020

  Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau na fydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy’n ceisio cael gwasanaeth gan y cyngor, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, anabledd, crefydd, cenedligrwydd, ethnigrwydd ayb. Mae’r ddeddfwriaeth yn rhestru naw... More
  Closed 9 February 2020
 • Draft Equality Objectives Survey 2020

  Under legislation called the Equality Act 2010 all local authorities are tasked with working to ensure that no one is discriminated again when trying to access a council service irrespective of their age, gender, disability, religion, nationality, ethnicity etc.. The legilsation lists nine... More
  Closed 9 February 2020
 • Online Survey - A ‘draft’ Model of Care for north Powys

  During the summer of 2019, we came out to meet with residents and professionals across North Powys to learn more about what keeps you or your family safe and well in your home and community, your wider area, and out of county health and care services today. In addition, we also asked you what... More
  Closed 19 January 2020
 • Model o Ofal 'drafft' ar gyfer gogledd Powys

  Yn ystod haf 2019, buom allan yn cwrdd â thrigolion a gweithwyr proffesiynol ar draws Gogledd Powys i glywed rhagor am yr hyn sy'n eich cadw chi neu eich teulu'n ddiogel ac yn iach yn eich cartref a'ch gymuned, eich ardal ehangach, a gwasanaethau iechyd a gofal y tu allan i'r sir ar hyn o... More
  Closed 19 January 2020
41 results. Page 1 of 2