Find consultations

 • Diogelu Dyfodol Powys

  Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith ar fywyd fel ry’n ni’n ei adnabod na welwyd mo’i tebyg o’r blaen. Rydyn ni eisiau deall sut y bydd angen i'r 'normal newydd' fod er mwyn i'r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i ddeng mlynedd nesaf. ... More
  Opened 10 December 2020
 • Future-proofing Powys

  Coronavirus has had an unprecedented impact on life as we know it. We want to understand what the ‘new normal’ will need to look like for the council to deliver sustainable and effective services for the next five to ten years. This survey covers the following areas:... More
  Opened 10 December 2020
 • Ymgynghoriad ar gynnig i newid categori iaith Ysgol Bro Hyddgen

  Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i newid categori iaith Ysgol Bro Hyddgen. Mae’r cynnig fel a ganlyn: Gwneud addasiadau rheoledig i newid cyfrwng yr addysg yn Ysgol Bro Hyddgen i fod yn gyfrwng Cymraeg. Byddai hyn yn cael ei gyflwyno’n... More
  Opened 8 December 2020
 • Consultation on proposals to change language category of Ysgol Bro Hyddgen

  Powys County Council is consulting on a proposal to change the language category of Ygol Bro Hyddgen. The proposal is as follows: To make a regulated alteration to alter the medium of instruction at Ysgol Bro Hyddgen to Welsh-medium. This would be... More
  Opened 8 December 2020
 • Rights of Way Consultation

  Powys County Council has applied to the Welsh Ministers for consent under section 38 of the Commons Act 2006 to carry out restricted works on Mynd, Llanfihangel Nant Melan Common, RCL074. The proposed works are: construction of a stone track along the route of Public Byway... More
  Opened 13 November 2020
 • Hawliau Tramwy Ymgynghori

  Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais i Weinidogion Cymru am ganiatad o dan adran 38 Deddf Tiroedd Comin 2006 i wneud gwaith cyfyngedig ar y Mynd, Comin Llanfihangel Nant Melan, RCL074. Y gwaith arfaethedig yw: adeiladu llwybr cerrig ar hyd llwybr y Gilffordd Gyhoeddus i... More
  Opened 13 November 2020
 • Premiwm Treth y Cyngor ar Eiddo Cyfnodol

  Mae rheoliadau’n caniatáu i bremiwm Treth y Cyngor o 100% gael ei godi ar eiddo heb eu meddiannu (sef eiddo sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol NAD yw’n cael ei feddiannu fel unig neu brif gartref rhywun). Bydd hyn yn golygu tâl o 200%. Adwaenir eiddo mewn meddiant o... More
  Opened 2 November 2020
 • Council Tax Premium on Periodically Occupied Properties

  Regulations allow for a 100% Council Tax premium to be charged on periodically occupied properties, (a property that is substantially furnished and is NOT occupied as someone’s sole/main residence) resulting in a total charge of 200%. A periodically occupied... More
  Opened 2 November 2020
 • Arolwg i’r Byddar/Trwm eu Clyw

  Rydym yn dymuno gwybod beth yw eich barn ar y gwasanaeth a ddarparwn a lle y gallwn wella. Fe fyddem wrth ein boddau petaech yn gallu cymryd rhan! Gallwch wylio fideo Iaith Arwyddion Prydeinig sy’n cynnwys y cwestiynau. Ar ôl... More
  Opened 20 October 2020
 • Deaf - Hard of Hearing Survey

  We wish to find out your thoughts on the services we provide and where we could improve. We would love it if you were able to take part! If you use BSL, you can watch the video above which sets out the questions. Once you've watched it you can... More
  Opened 19 October 2020
 • Digital Research Questionnaire 2020

  We are conducting a research study in Powys and are particularly looking for the views of the following people: Those who volunteer providing home support in Powys or are thinking about providing home support. Care providers or those who are thinking of starting... More
  Opened 14 October 2020
 • Holiadur Ymchwil Digidol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol: Y rheiny sy’n gwirfoddoli i ddarparu cymorth yn y cartref, neu’n ystyried darparu cymorth yn y cartref ym Mhowys. Darparwyr gofal neu’r rheiny sy’n meddwl am ddechrau’u... More
  Opened 14 October 2020
 • Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi. Hoffem ni ddarganfod beth sy’n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy’n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i’w goresgyn. ... More
  Opened 14 October 2020
 • Digital Research Questionnaire - Voluntary Organisations 2020

  We are conducting a research study in Powys and are particularly looking for the views of Voluntary Organisations helping older people in their homes. We would like to find out what motivates you, what barriers you are experiencing, if any, and if Digital Solutions could help... More
  Opened 14 October 2020
 • Establishment of a new all-age school in Llanfair Caereinion

  Powys County Council is consulting on proposals to establish a new all-age school for pupils aged 4-18 in Llanfair Caereinion. The proposals are as follows: To close Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High School To establish a new bilingual... More
  Opened 13 October 2020
 • Sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion

  Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion canlynol yn gysylltiedig ag addysg yn Llanfair Caereinion: Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion Sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar... More
  Opened 13 October 2020
 • Active Travel Consultation 2020

  The Active Travel (Wales) Act 2013 aims to make Wales a walking and cycling nation. To achieve this the legislation is placing a duty on local councils to identify, improve and promote designated "active travel routes" within any town that has a population of over 2000 residents. Eleven Powys... More
  Opened 5 October 2020
 • Ymgynghori ar Deithio Llesol 2020

  Bwriad Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw annog pobl Cymru i gerdded a seiclo. I wireddu hyn, mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswydd ar gynghorau lleol i enwi, gwella a hyrwyddo “llwybrau teithio llesol penodol” mewn unrhyw dref sydd â phoblogaeth o dros 2000 o drigolion. Mae’r... More
  Opened 5 October 2020
 • Council Tax Premium on Long-term Empty Properties

  Regulations allow for a 100% Council Tax premium to be charged on long-term empty properties resulting in a total charge of 200%. (A long-term empty property is one that is unfurnished and unoccupied for a period exceeding one year.) On 9 th March 2016, Members resolved... More
  Opened 18 September 2020
 • Premiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor

  Yn ôl y rheolau, mae modd codi premiwm o 100% ar dreth y cyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor gan arwain at gyfanswm o 200%. (Eiddo gwag hirdymor yw eiddo sydd heb ddodrefn ac wedi bod yn wag ers dros flwyddyn.) Ar 9 Mawrth 2016, cytunodd Aelodau i gyflwyno premiwm o 50% ar Dreth y... More
  Opened 18 September 2020
 • Arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru - Care Inspectorate Wales survey

  Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnal ymweliad monitro gyda Gwasanaethau Oedolion a Phlant ym Mhowys yn ystod yr wythnos yn dechrau 14 Medi 2020. Os ydych yn derbyn gwasanaeth gofal cymdeithasol a chymorth gan Gyngor Sir Powys ac os hoffech ddweud wrth Arolygiaeth Gofal Cymru am eich... More
  Opened 1 September 2020
 • The future of Special Educational/Additional Learning Needs in Powys

  On the 23 rd June 2020, the Council’s Cabinet approved carrying out engagement on a draft vision for SEN/ALN provision in Powys. The engagement will end on 22 nd July 2020. You can view the draft document below: The future of Special Educational/Additional Learning... More
  Opened 24 June 2020
 • Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhowys

  Ar 23 Mehefin 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymeradwyo ymgysylltu ar weledigaeth drafft ar gyfer darpariaeth AAA/ADY ym Mhowys. Bydd yr ymgyslltu yn dod i ben ar 22 Gorffennaf 2020. Gallwch weld y ddogfen ddrafft isod: Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig / Anghenion... More
  Opened 24 June 2020
 • Home to School/College Transport Policy

  The Learner Travel (Wales) Measure 2008 states that all local authorities have a duty to transport learners to their nearest suitable school if they meet the qualifying distance criteria. The Council’s current Home to School Transport Policy was approved in 2018, however since its... More
  Opened 15 June 2020
 • Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg

  Mae’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi bod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gludo dysgwyr i’w hysgol addas agosaf os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster o ran pellter. Cafodd Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg presennol y Cyngor ei gymeradwyo yn... More
  Opened 15 June 2020
 • Powys COVID-19 Business Survey 2020

  Powys County Council is keen to know what effect the coronavirus is having on your business and what support you might need now and in the future. We are working closely with the Welsh Government to support businesses through this difficult time. We will use your feedback in our... More
  Opened 11 June 2020
 • Arolwg Busnes COVID-19 Powys 2020

  Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i wybod pa effaith y mae’r coronafeirws yn ei gael ar eich busnes a pha gefnogaeth sydd ei angen arnoch nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i helpu busnesau trwy’r cyfnod anodd hwn. Byddwn yn defnyddio eich sylwadau wrth... More
  Opened 11 June 2020
 • Arolwg Adborth Prosiect Parc y Llyn 2020

  Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod. Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau... More
  Opened 11 March 2020
 • Lake Park Project Feedback Survey 2020

  Powys County Council received a £50k grant, from the Welsh Government’s Landfill Disposal Tax Community Scheme, administered by the Wales Council for Voluntary Action, to improve facilities in the lake area of Llandrindod Wells. Works have included replacing fishing platforms,... More
  Opened 11 March 2020
 • Golwg y Bannau/Camlas - Stakeholder survey

  We'd like to hear your views on the services we provide at Golwg y Bannau and Camlas. Your answers will help us ensure that the services we provide to children are the best possible. More
  Opened 17 February 2020
49 results. Page 1 of 2