Find Consultations

 • Arolwg ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2020

  Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau na fydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy’n ceisio cael gwasanaeth gan y cyngor, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, anabledd, crefydd, cenedligrwydd, ethnigrwydd ayb. Mae’r ddeddfwriaeth yn rhestru naw... More
  Closes 9 February 2020
 • Draft Equality Objectives Survey 2020

  Under legislation called the Equality Act 2010 all local authorities are tasked with working to ensure that no one is discriminated again when trying to access a council service irrespective of their age, gender, disability, religion, nationality, ethnicity etc.. The legilsation lists nine... More
  Closes 9 February 2020
 • Trawsnewid Addysg ym Mhowys

  Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a... More
  Closes 24 February 2020
 • Transforming Education in Powys

  Powys County Council is currently developing its vision for education in Powys. Following engagement carried out in the autumn term with a number of stakeholders, including headteachers, governors, school staff, county councillors, Schools Service staff and town and... More
  Closes 24 February 2020
4 results. Page 1 of 1