Arolwg ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2020

Closed 9 Feb 2020

Opened 13 Jan 2020

Overview

Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau na fydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy’n ceisio cael gwasanaeth gan y cyngor, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, anabledd, crefydd, cenedligrwydd, ethnigrwydd ayb.

Mae’r ddeddfwriaeth yn rhestru naw nodwedd gwarchodedig sydd angen eu hystyried wrth ddatblygu polisiau newydd neu gyflwyno gwasanaethau i drigolion.  Hefyd, rhaid sicrhau fod staff yn cael eu trin yn gyfartal yn y gweithle o ran cyflogau ayb.

Why We Are Consulting

Ar gyfer 2020 - 2024, mae’r cyngor wedi pennu chwe amcan strategol ar gydraddoldeb a rhai camau posibl i weithio tuag atynt i sicrhau ei fod yn diwallu’r amcanion hyn.  Rydym am gael eich barn ar bump o’r rhain.  Mae un yn gam mewnol ar gyflogau rhwng y rhywiau.  Mae’r amcanion yn seiliedig ar:

  • ymchwil a gynhaliwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a gyhoeddwyd yn adroddiad 2018 “A yw Cymru’n Decach?”  (gweler y ddolen isod)
  • adborth a dderbyniwyd gennych y llynedd trwy arolwg partneriaeth a gynhaliwyd gyda chydweithwyr o gynghorau, byrddau iechyd, yr heddlu a’r gwasanaeth tân ym Mhowys, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro.  Gofynnwyd am sylwadau ar a yw rhai grwpiau o bobl yn debygol o dderbyn gwell canlyniadau neu ganlyniadau gwaeth mewn gwasanaethau allweddol megis addysg, tai a gofal cymdeithasol.  Roedd yr arolwg hefyd yn gofyn am gyflogaeth a chydlyniad cymunedol.

Yn ôl trigolion Powys a ymatebodd i’r arolwg, yn eu barn nhw:

  • mae pobl hŷn ac anabl yn cael gwaeth profiadau na’r grwpiau eraill a restrir yn yr arolwg wrth geisio cael gwaith.
  • mae pobl ifanc, hŷn a sengl yn cael anawsterau sicrhau tai addas
  • mae’r cynnydd yn y sianeli gwybodaeth digidol yn eithrio rhai rhannau o gymdeithas ac mae’r rhaniad mwyaf yn ymwneud ag oedran ac anabledd.

Rhowch eich sylwadau erbyn canol nos, nos Sul 9 Chwefror 2020.  Diolch yn fawr.

What Happens Next

Bydd y sylwadau yn yr arolwg hwn yn cael eu dadansoddi a’u hystyried gan y rhai hynny sy’n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno’r chwe amcan.

Ar ôl eu hystyried yn llawn, bydd yr amcanion a’r gweithredoedd yn cael eu cadarnhau a’u cynnwys yng Nghynllun Gwella Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2020/2021.

Bydd yr amcanion strategol ar gydraddoldeb yn eu lle am gyfnod o dair blynedd.

 

 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Defnyddwyr Gwasanaeth
  • Trigolion Powys

Interests

  • Gweledigaeth 2025, Tuag at 2040, Y Gyllideb, Treth y Cyngor, Cyfreithiol, Cyfathrebu, Llais Trigolion
  • Cymraeg