Diogelu Dyfodol Powys

Closed 20 Jan 2021

Opened 10 Dec 2020

Overview

Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith ar fywyd fel ry’n ni’n ei adnabod na welwyd mo’i tebyg o’r blaen. 

Rydyn ni eisiau deall sut y bydd angen i'r 'normal newydd' fod er mwyn i'r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i ddeng mlynedd nesaf.

Mae'r arolwg yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

 • Ymateb i bandemig Covid-19
 • Busnes a'r economi
 • Iechyd a llesiant
 • Mynediad cwsmeriaid i’r swyddfeydd y cyngor
 • Digideiddio
 • Lefelau Treth y Cyngor
 • Y dyfodol

Yn ystod y pandemig rydym wedi bod yn canolbwyntio ar dri prif faes:

 1. Ymateb i Covid-19

Rydym yn gweithio’n barhaus gyda’r bwrdd iechyd i gefnogi’r rhai sydd â’r feirws, gan ddarparu gofal yn y cartref a gofal preswyl.

Rydym wedi darparu gofal plant diogel i weithwyr allweddol a phlant sy’n agored i niwed pan oedd ei angen fwyaf arnynt.

Gwnaethom sicrhau bod gan ddisgyblion mynediad at adnoddau a chymorth addysgol tra bod ysgolion ar gau ac ailagorwyd ein hysgolion cyn gynted ag yr oedd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Rydym yn parhau i sicrhau bod unrhyw un sy’n ddigartref (yn mynd o un sofa i’r llall neu’n cysgu ar y stryd) yn cael eu cartrefu’n ddigonol.

Rydym yn cynnal iechyd y cyhoedd sy'n cynnwys cau safleoedd yn orfodol lle bo angen a rheoli olrhain cysylltiadau rhanbarthol.

 1. Cadw ein cymunedau’n ddiogel a chadarn

Rydym yn parhau i ddarparu gofal a chymorth i'n trigolion sy’n fregus iawn.

Rydym yn parhau i amddiffyn a diogelu plant Powys.

Rydym yn cefnogi busnesau a'r hunangyflogedig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rydym yn darparu gwasanaethau sbwriel ac ailgylchu parhaus gan gynnwys ailagor a rheoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref yn ddiogel.

Rydym yn cynnal gwasanaeth brys ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw tai.

Rydym yn sicrhau bod gwaith atgyweirio hanfodol ar y ffordd fawr yn cael ei wneud ac mae ymateb brys ar gael.

Fe wnaethom ailagor llyfrgelloedd fesul cam, gan gynnwys cyflwyno gwasanaethau archebu a chasglu.

 1. Rhedeg y cyngor.

Rydym wedi parhau gydag Adrodd a Rheoli Ariannol cadarn drwy gydol y pandemig.

Rydym yn diweddaru ac yn hysbysu'r cyhoedd, ein cynghorwyr a'n staff yn rheolaidd.

Rydym wedi cynnal ein gwasanaethau cymorth corfforaethol hanfodol gan gynnwys y gweithlu, cyllid a TGCh.

Mae’r amcangyfrif o gost ymateb i bandemig Covid-19 mewn gwariant ychwanegol a cholli incwm yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol yn agos i £10m.

Er ein bod yn gwybod bod angen i ni wneud newidiadau, byddwn bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu i warchod pobl sydd â'r anghenion mwyaf. Am y rheswm yma, byddwn yn parhau i ddiogelu'r arian rydyn ni’n ei wario ar gadw plant ac oedolion agored i niwed yn ddiogel.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau, trigolion a busnesau i gael Powys ar y ffordd i adferiad.

Lleisiwch eich barn am flaenoriaethau gwariant a dull gweithredu Cyngor Sir Powys yn dilyn pandemig Covid-19.

Bydd y cyfnod ymgysylltu’n dechrau ar 10 Rhagfyr 2020 a chau ar 20 Ionawr 2021.  Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

Why we are consulting

O ystyried bod hon yn flwyddyn na welwyd mo’i tebyg o’r blaen gyda phandemig Covid-19, mae’n rhaid i ni wneud pethau’n wahanol iawn ac rydym yn gofyn i drigolion ein cefnogi i Ddiogelu Dyfodol Powys.  Mae ymgynghoriadau blaenorol y gyllideb wedi canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau penodol ond, eleni, gyda’r nod o Ddiogelu Dyfodol Powys, rydym eisiau gweithio gyda thrigolion ar weledigaeth hir-dymor ar gyfer Cyngor Sir Powys. 

Yn ystod y pandemig, mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn canolbwyntio ar ei adnoddau ar ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion agored i niwed. Roedd angen cyllid brys i ofalu am bobl hŷn a phobl agored i niwed ac, ar yr un pryd, mae incwm wedi cael ei golli o wasanaethau gwastraff masnach, meysydd parcio, ceisiadau cynllunio a llawer o feysydd eraill. Mae’r amcangyfrif o gost ymateb i bandemig Covid-19 mewn gwariant ychwanegol a cholli incwm yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol yn agos i £10m.

Roedd y costau ychwanegol a gododd yn ystod y pandemig yn cynnwys caffael Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) i gefnogi'r gwaith parhaus o ddarparu gwasanaethau'r cyngor yn ogystal â'r sector gofal ehangach. Rydym hefyd wedi darparu llety brys i tua 112 o bobl ddigartref, wedi darparu mwy na 560 o barseli bwyd, ac wedi gwneud dros 18,000 o alwadau llesiant a chefnogi busnesau lleol.

Mae'r cyngor eisiau rhoi Powys ar y ffordd i adferiad drwy edrych ar sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a hefyd diogelu anghenion tymor hir am ddyfodol cynaliadwy, gan gydnabod heriau ac effeithiau tymor hir posib Covid-19. Rhaid i ni ddeall sut beth fydd y 'normal newydd' er mwyn i’r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i 10 mlynedd nesaf. 

Mae llawer o ansicrwydd o hyd ynghylch effaith ariannol hir dymor y pandemig a'r costau ariannol a gododd o ganlyniad i Covid-19. Mae'n gyfnod heriol a gyda phandemig Covid-19 mae'r sefyllfa wedi newid yn sylweddol ers i ni ymgynghori diwethaf ar ein cyllideb. Fodd bynnag, mae'n ofynnol o hyd, yn ôl y gyfraith, i ni bennu cyllideb gytbwys a lefelau'r dreth gyngor.

Mae pandemig Covid-19 wedi creu ansicrwydd ynghylch cyllid a chafodd y DU ei datgan mewn dirwasgiad yn swyddogol ar 12 Awst 2020. Mae hyn, ynghyd ag effaith Brexit ar ôl diwedd y cyfnod pontio yn 2021, ac addasu i'r 'normal newydd', yn golygu bod llawer o heriau o'n blaen.  Fel cyngor agored a blaengar, rydym wedi croesawu dulliau newydd o weithio a darparu gwasanaethau ac rydym yn gweithio gyda chymunedau, trigolion, busnesau a sefydliadau partner i ddiogelu dyfodol Powys

Sylwer:  Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg gan ddefnyddio'r porth hwn.  Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), hoffem i chi wybod y caiff ei storio'n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i ddefnyddir at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.  Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael gwybod mwy.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Vision 2025, Towards 2040, Budget, Council Tax, Legal, Communications, Resident Voice
 • Cymraeg