Ein Canolfan Ymgynghori

Croeso i Ardal y Dinasyddion.  Yma gallwch ddod o hyd i arolygon ac ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys ac i roi eich barn ar y rhai a allai fod o ddiddordeb i chi.  Edrychwch ar y rhestr isod. 

Gallwch hefyd defnyddio'r "chwilio" ar frig y dudalen i ddod o hyd i arolygon/ymgynghoriadau trwy ddefnyddio gair allweddol neu bwnc e.e. tai, NEU cliciwch yma i chwilio'n gyffredinol

Sylwer:  Llwyfan ymgysylltu yw hwn ac rydym yn gweithio gyda'r datblygwr i wella elfennau Cymraeg y safle.

Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Ymgynghoriadau Agored

 • Premiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor

  Yn ôl y rheolau, mae modd codi premiwm o 100% ar dreth y cyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor gan arwain at gyfanswm o 200%. (Eiddo gwag hirdymor yw eiddo sydd heb ddodrefn ac wedi bod yn wag ers dros flwyddyn.) Ar 9 Mawrth 2016, cytunodd Aelodau i gyflwyno premiwm o 50% ar Dreth y... More

  Closes 30 October 2020

 • Arolwg i’r Byddar/Trwm eu Clyw

  Rydym yn dymuno gwybod beth yw eich barn ar y gwasanaeth a ddarparwn a lle y gallwn wella. Fe fyddem wrth ein boddau petaech yn gallu cymryd rhan! Gallwch wylio fideo Iaith Arwyddion Prydeinig sy’n cynnwys y cwestiynau. Ar ôl... More

  Closes 31 October 2020

 • Holiadur Ymchwil Digidol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol: Y rheiny sy’n gwirfoddoli i ddarparu cymorth yn y cartref, neu’n ystyried darparu cymorth yn y cartref ym Mhowys. Darparwyr gofal neu’r rheiny sy’n meddwl am ddechrau’u... More

  Closes 31 October 2020

 • Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

  Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi. Hoffem ni ddarganfod beth sy’n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy’n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i’w goresgyn. ... More

  Closes 31 October 2020

 • Sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion

  Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion canlynol yn gysylltiedig ag addysg yn Llanfair Caereinion: Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion Sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar... More

  Closes 24 November 2020

Ymgynghoriadau Caeëdig

 • Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg

  Mae’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi bod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gludo dysgwyr i’w hysgol addas agosaf os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster o ran pellter. Cafodd Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg presennol y Cyngor ei gymeradwyo yn... More

  Closed 27 July 2020

 • Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhowys

  Ar 23 Mehefin 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymeradwyo ymgysylltu ar weledigaeth drafft ar gyfer darpariaeth AAA/ADY ym Mhowys. Bydd yr ymgyslltu yn dod i ben ar 22 Gorffennaf 2020. Gallwch weld y ddogfen ddrafft isod: Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig / Anghenion... More

  Closed 22 July 2020

 • Arolwg Busnes COVID-19 Powys 2020

  Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i wybod pa effaith y mae’r coronafeirws yn ei gael ar eich busnes a pha gefnogaeth sydd ei angen arnoch nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i helpu busnesau trwy’r cyfnod anodd hwn. Byddwn yn defnyddio eich sylwadau wrth... More

  Closed 12 July 2020

 • Arolwg Adborth Prosiect Parc y Llyn 2020

  Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod. Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau... More

  Closed 30 April 2020

 • Trawsnewid Addysg ym Mhowys

  Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a... More

  Closed 24 February 2020