Trawsnewid Addysg ym Mhowys

Closed 24 Feb 2020

Opened 27 Jan 2020

Overview

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys.

Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a chynghorau tref a chymuned.  Mae gwybodaeth am y gwaith sydd wedi cael ei wneud hyd yma ar gael ar ein  tudalen gwe Trawsnewid Addysg.  Yn dilyn yr ymarfer ymgysylltu, lluniwyd dogfen sy'n amlinellu'r weledigaeth newydd ar gyfer ysgolion ym Mhowys.  Mae'r ddogfen ar gael trwy ddilyn y dolenni canlynol:  

Mae'r Cyngor yn awyddus i glywed eich barn ar y weledigaeth newydd hon. Er mwyn rhoi eich barn i’r Cyngor, byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi'r holiadur erbyn dydd Llun 24 Chwefror 2020.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgysylltu, bydd y ddogfen weledigaeth yn cael ei diweddaru i ystyried yr adborth a gafwyd.  Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried fersiwn wedi'i ddiweddaru ym mis Ebrill 2020, ynghyd â chynllun gweithredu ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Noder: Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg trwy’r porth hwn.  Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, eich cyfeiriad neu'ch rhif ffôn), hoffem i chi wybod y caiff ei gadw'n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, a ddefnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.   Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael gwybod mwy.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Trigolion Powys

Interests

  • Cyn-ysgol, meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig, ADY, addysg bellach, gofalwyr, moderneiddio ysgolion
  • Cymraeg