Cynigion Rheoli Afon Gwy

Closed 30 Jun 2019

Opened 5 Jun 2019

Results Updated 26 Feb 2020

Results Updated 26 Feb 2020

The feedback from the survey has allowed for more detailed discussions to take place between the different user groups.   These discussions are helping all parties understand each other's needs and reach a solution. 

Overview

Yn ddiweddar, ymgynghorydd y Cyngor ar 11 opsiwn rheoli ymarferol gwahanol mewn perthynas â lansio canŵs o gomin Glas-y-Bont Uchaf, Y Clas-ar-Wy i'r Afon Gwy.

Mae angen gwaith rheoli fel bod y canŵs sy'n cael eu lansio yn cael eu cydbwyso'n gynaliadwy gyda gweithgareddau eraill ar yr afon, yn enwedig pysgota. Y mater sydd angen ei reoli yw effaith traffig canŵs masnachol ar bysgota yn ystod cyfnodau prysur (h.y. penwythnosau a gwyliau banc yn yr haf).

 

Mae cyfamodau cyfyngu yng ngweithredoedd y comin yn gofyn nad yw'r Cyngor yn caniatau canŵio a fyddai'n amharu â hawliau pysgota.

 

Os yw'r pwnc o ddiddordeb i chi, darllennwch y ddogfen atodol sy'n rhoi rhagor o fanylion, ystyriwch y pedwar cwestiwn sydd wedi'u rhestru ac anfonwch eich atebion ar e-bost at sian.barnes@powys.gov.uk by 30 June 2019.

 

Sylwer: Bydd Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi adroddiad cryno sy'n canolbwyntio ar yr ymatebion i'r ddogfen ymgynghori a'r cwestiynau a ofynnwyd. Efallai byddwn hefyd yn cyhoeddi'r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw'r sefydliad a anfonodd ymateb yn cael ei gyhoeddi er mwyn eglurder a dealltwriaeth o'r farn a roddwyd. Os ydych chi'n ymateb fel sefydliad/busnes ac nid ydych am i ni gyhoeddi eich enw neu gyfeiriad, a byddech cystal â nodi hyn pan fyddwch yn ymateb.

 

Why We Are Consulting

Rydym am lunio trefniant rheoli a fydd yn parhau i ganiatau lansio canŵs ond ar yr un pryd yn cyflawni cydbwysedd cynaliadwy gyda physgota.

Bydd y trefniant yna'n llunio sail y caniatad ar gyfer lansio canŵs o Gomin y Clas-ar-Wy;

Rydym wedi dadansoddi'r adborth a roddwyd gan randdeiliaid amrywiol i'r arolwg a gaeodd ym mis Chwefror eleni. Edrychwyd ar yr 11 cynnig a gynigwyd gan randdeiliaid/partion amrywiol. Yn dilyn trafodaethau, cyfarfodydd a sgyrsiau rydym nawr yn credu bod yna ateb posib a fydd yn cydbwyso anghenion pawb sy'n defnyddio ac sydd am fwynhau'r afon, p'un ai os ydynt yn ganŵyr neu'n bysgotwyr.  

What Happens Next

BETH SY'N DIGWYDD NESAF

Unwaith y byddwn wedi clywed oddi wrthych byddwn yn ystyried y farn a roddwyd yn gyffredinol ac yn gwneud penderfyniad terfynol am y ffordd oriau i reoli a chynnal defnydd o'r Afon Gwy;

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Trigolion Powys

Interests

  • Hawliau tramwy, gwasanaethau cefn gwlad, llyfrgelloedd, hamdden, datblygu chwareaon
  • Cymraeg