Cynigion Rheoli Afon Gwy

Closed 30 Jun 2019

Opened 5 Jun 2019

Overview

Yn ddiweddar, ymgynghorydd y Cyngor ar 11 opsiwn rheoli ymarferol gwahanol mewn perthynas â lansio canŵs o gomin Glas-y-Bont Uchaf, Y Clas-ar-Wy i'r Afon Gwy.

Mae angen gwaith rheoli fel bod y canŵs sy'n cael eu lansio yn cael eu cydbwyso'n gynaliadwy gyda gweithgareddau eraill ar yr afon, yn enwedig pysgota. Y mater sydd angen ei reoli yw effaith traffig canŵs masnachol ar bysgota yn ystod cyfnodau prysur (h.y. penwythnosau a gwyliau banc yn yr haf).

Mae cyfamodau cyfyngu yng ngweithredoedd y comin yn gofyn nad yw'r Cyngor yn caniatau canŵio a fyddai'n amharu â hawliau pysgota.

Os yw'r pwnc o ddiddordeb i chi, darllennwch y ddogfen atodol sy'n rhoi rhagor o fanylion, ystyriwch y pedwar cwestiwn sydd wedi'u rhestru ac anfonwch eich atebion ar e-bost at sian.barnes@powys.gov.uk by 30 June 2019.

Sylwer: Bydd Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi adroddiad cryno sy'n canolbwyntio ar yr ymatebion i'r ddogfen ymgynghori a'r cwestiynau a ofynnwyd. Efallai byddwn hefyd yn cyhoeddi'r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw'r sefydliad a anfonodd ymateb yn cael ei gyhoeddi er mwyn eglurder a dealltwriaeth o'r farn a roddwyd. Os ydych chi'n ymateb fel sefydliad/busnes ac nid ydych am i ni gyhoeddi eich enw neu gyfeiriad, a byddech cystal â nodi hyn pan fyddwch yn ymateb.

Why We Are Consulting

Rydym am lunio trefniant rheoli a fydd yn parhau i ganiatau lansio canŵs ond ar yr un pryd yn cyflawni cydbwysedd cynaliadwy gyda physgota.

Bydd y trefniant yna'n llunio sail y caniatad ar gyfer lansio canŵs o Gomin y Clas-ar-Wy;

Rydym wedi dadansoddi'r adborth a roddwyd gan randdeiliaid amrywiol i'r arolwg a gaeodd ym mis Chwefror eleni. Edrychwyd ar yr 11 cynnig a gynigwyd gan randdeiliaid/partion amrywiol. Yn dilyn trafodaethau, cyfarfodydd a sgyrsiau rydym nawr yn credu bod yna ateb posib a fydd yn cydbwyso anghenion pawb sy'n defnyddio ac sydd am fwynhau'r afon, p'un ai os ydynt yn ganŵyr neu'n bysgotwyr.  

What Happens Next

BETH SY'N DIGWYDD NESAF

Unwaith y byddwn wedi clywed oddi wrthych byddwn yn ystyried y farn a roddwyd yn gyffredinol ac yn gwneud penderfyniad terfynol am y ffordd oriau i reoli a chynnal defnydd o'r Afon Gwy;

Areas

Audiences

  • Trigolion Powys

Interests

  • Hawliau tramwy, gwasanaethau cefn gwlad, llyfrgelloedd, hamdden, datblygu chwareaon