Hawliau Tramwy Ymgynghori

Closes 4 Dec 2020

Opened 13 Nov 2020

Overview

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais i Weinidogion Cymru am ganiatad o dan adran 38 Deddf Tiroedd Comin 2006 i wneud gwaith cyfyngedig ar y Mynd, Comin Llanfihangel Nant Melan, RCL074. 

Y gwaith arfaethedig yw:  adeiladu llwybr cerrig ar hyd llwybr y Gilffordd Gyhoeddus i Bob Traffig (BOAT) LM1268(A), am hyd o 350 metr a lled o 3 metr yng nghyfeirnod grid cenedlaethol SO 1808 5993.

Mae’r gwaith wedi’i leoli ar y BOAT LM1268(A), 1.5 cilomedr i’r gogledd orllewin o’i chyffordd â’r A44, i’r dwyrain o bentref Maesyfed.  Mae’r gwaith yn cael ei wneud i osod wyneb newydd er mwyn galluogi pob defnyddiwr i ddefnyddio’r llwybr gyhoeddus sy’n dueddol o gael ei ddifrodi yn ystod misoedd y gaeaf, ac atal difrod i dir pori o’i gwmpas. 

Mae copi o'r ffurflen gais, y map a'r wybodaeth ategol sy'n dangos y gwaith arfaethedig ar gael isod.

Am ragor o wybodaeth e-bost at  rightsofway@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827500.

Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau neu sylwadau yn ysgrifenedig AR neu CYN 4 Rhagfyr 2020 at Arolygiaeth Gynllunio Cymru yn Adeiladau'r Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, neu Wales@pins.gsi.gov.uk.  Ni ellir trin llythyrau a anfonir at yr Arolygiaeth Gynllunio fel rhai cyfrinachol. Byddant yn cael eu copïo i'r ymgeisydd ac o bosibl i bartïon eraill â diddordeb.                                        

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Planning policy, Planning permission, Local Development Plan
  • Cymraeg