Privacy Policy

We (Have Your Say Powys) provide this service (Citizen Space). The technology behind this service and its operation is provided by Delib.

Privacy - Key Facts

When you submit information to us using this service, it's treated sensitively in accordance with data protection principles.

For information you submit:

  • Have Your Say Powys is the data controller.
  • Delib is the data processor.

Delib collects the IP addresses of each visitor to Citizen Space for the purposes of ensuring network and information security, in accordance with Recital 49 of the General Data Protection Regulation (GDPR). Additionally Citizen Space collects the IP address of each respondent who starts a consultation response in order to secure the integrity of consultation data.

Privacy - Further Information

Delib's privacy policy explains how Delib will collect, safeguard and process your data on behalf of Have Your Say Powys.

MAE’R MANYLION YN GYMRAEG YN GYNTAF YNA’R SAESNEG

DETAILS APPEAR IN WELSH FIRST AND THEN IN ENGLISH

 

GWYBODAETH CYNGOR SIR POWYS AR BREIFATRWYDD

Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn pan fyddwch chi'n ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol inni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), hoffem ichi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig o amser, ac yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data Sylwch: Pan fyddwn yn cynnal arolwg, fel arfer nid oes angen gofyn am wybodaeth bersonol gennych chi, ond ar rai adegau prin, efallai y byddwn yn gofyn am rai.

Pryd fyddem ni'n gwneud hynny?

Efallai y byddwn yn gofyn i chi roi eich manylion cyswllt:

• pe bai gennych ddiddordeb mewn mynychu sesiwn ddilynol fel gr┼Áp ffocws

• pe bawn yn lansio gwasanaeth newydd ac rydych wedi mynegi diddordeb ac yr hoffech gael mwy o fanylion.

Mae yna hefyd opsiwn i dderbyn copi o'ch ymateb i'r arolwg pan fyddwch chi'n ei gyflwyno. I wneud hynny mae angen i chi roi cyfeiriad e-bost.  Ni fydd gan Gyngor Sir Powys mynediad i'r cyfeiriad e-bost hwn, gan ei fod yn cael ei storio gan ddarparwr y system; Delib, sydd hefyd yn gorfod cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data.

Mae’r holl fanylion am sut y mae’r cyngor yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau i’w gweld trwy’r ddolen isod.

POWYS COUNTY COUNCIL INFORMATION ON PRIVACY

Powys County Council is responsible for ensuring the protection of your privacy when you respond to a survey using this portal. If you were to give us any personal data (your full name, address or phone number), we would like you to know that it will be stored securely for a limited period of time, and used only for the purposes described in the survey and in compliance with the current data protection legislation Please note: When we run a survey, it is generally unnecessary to seek personal information from you, but on rare occasions, we might ask for some.

When would we do so?

We may ask you to provide your contact details if:

• you would be interested in attending a follow up focus group type session

• we are launching a new service and you have expressed an interest and would like more details.

There is also an option to receive a copy of your survey response when you submit it. To do so you need to provide an email address. Please be aware that PCC does not have access to this email address, as it is stored by the provider of the system; Delib, who also have to comply with data protection legislation.

Full details of how the council comply with the regulations are provided via the link below.

English: 

https://en.powys.gov.uk/privacy